Close-up of Hands

Tilrettelegging på eksamen for ungdom med selektiv mutisme: En guide basert på opplæringsloven

Når eksamenstiden nærmer seg, kan dette være en periode fylt med ekstra stress og angst for ungdom som står overfor utfordringer med å snakke, inkludert de med selektiv mutisme. For disse elevene kan muntlige eksamener virke spesielt utfordrende. Heldigvis gir opplæringsloven i Norge klare retningslinjer for tilrettelegging på eksamen, som sikrer at alle elever har mulighet til å vise sine kunnskaper og ferdigheter på lik linje med sine medelever.

Hva sier opplæringsloven?

Opplæringsloven legger vekt på at elever med særskilte behov skal få nødvendig tilrettelegging for å kunne gjennomføre sin utdanning. Dette inkluderer tilrettelegging av eksamener og vurderingssituasjoner. For elever som ikke kan snakke, enten permanent eller under visse omstendigheter, betyr dette at skolen må finne alternative måter å vurdere elevenes kunnskaper og kompetanser på.

Tilrettelegging på muntlige eksamener

  1. Alternative vurderingsformer: For elever som har vanskeligheter med å kommunisere muntlig, kan det være aktuelt å tilby alternative vurderingsformer. Dette kan innebære skriftlige besvarelser, bruk av datateknologi for å kommunisere, eller andre kreative løsninger som tillater eleven å uttrykke det de har lært.
  2. Forberedelse og planlegging: God forberedelse og planlegging er nøkkelen til en vellykket tilrettelegging. Dette kan inkludere møter med eleven, foreldre og lærere for å diskutere de beste løsningene for tilrettelegging og hvordan disse kan implementeres.
  3. Bruk av teknologi: Moderne teknologi tilbyr mange hjelpemidler som kan være til nytte for elever som ikke kan snakke. Dette kan inkludere tale-til-tekst-programvare eller kommunikasjonsapper som kan brukes under eksamen.
  4. Ekstra tid: Det kan også være aktuelt å gi eleven ekstra tid til å fullføre eksamen, spesielt hvis alternativ vurderingsform krever mer tid enn en tradisjonell muntlig eksamen.

Samarbeid og kommunikasjon

For å sikre at tilretteleggingen er effektiv, er det viktig med et tett samarbeid mellom eleven, foreldrene, lærerne og eventuelt andre fagpersoner. Det er også essensielt at eleven føler seg involvert i planleggingen av tilretteleggingen, slik at løsningene som velges, best reflekterer deres behov og preferanser.

Rettigheter og prosedyrer

Elever og foreldre som ønsker tilrettelegging på eksamen, bør ta dette opp med skolen så tidlig som mulig. Skolen skal deretter utarbeide en plan for tilrettelegging, basert på en individuell vurdering av elevens behov. Det er viktig å være klar over at man har rett til å be om en begrunnelse hvis skolen avslår forespørselen om spesiell tilrettelegging, samt muligheten til å klage på avgjørelsen.

Opplæringsloven sikrer at ungdom som unngår å snakke, har rett til nødvendig tilrettelegging på eksamen, slik at de kan prestere på lik linje med andre elever. Ved å utnytte alternative vurderingsformer og teknologi, sammen med god planlegging og samarbeid, kan skolen tilrettelegge for en rettferdig og tilpasset eksamensopplevelse for alle elever.

Similar Posts