Child in White Long-sleeve Top and Dungaree Trousers Playing With Lego Blocks

Rettigheter og tilrettelegging for barn med selektiv mutisme i barnehagen

For foreldre til barn med selektiv mutisme representerer starten på barnehage et viktig skritt. Det er et miljø hvor barnet skal føle seg trygt, inkludert og få muligheten til å utvikle seg på lik linje med sine jevnaldrende. Norsk lovverk, spesielt barnehageloven og opplæringsloven, legger grunnlaget for rettigheter og tilrettelegging for barn med særskilte behov, inkludert de med selektiv mutisme.

Barnehagelovens fundament

Barnehageloven fastslår at alle barn, uavhengig av eventuelle utfordringer, har rett til barnehageplass hvor de får tilpasset oppfølging og pedagogisk innhold. Loven understreker viktigheten av et inkluderende fellesskap som fremmer barnas trivsel, lek, læring og utvikling. Dette danner grunnlaget for tilrettelegging for barn med selektiv mutisme.

Individuell tilrettelegging

For barn med selektiv mutisme er det essensielt med individuell tilrettelegging for å sikre deres deltakelse og trivsel i barnehagen. Dette kan omfatte:

  • Tett samarbeid mellom hjem og barnehage for å forstå barnets unike behov og utfordringer.
  • Tilpasset kommunikasjon som tar hensyn til barnets komfortnivå med muntlig kommunikasjon, inkludert alternative kommunikasjonsformer.
  • Oppfølging fra spesialpedagogisk team, om nødvendig, for å støtte barnets språkutvikling og sosiale deltakelse.

Opplæringsloven og spesialpedagogisk hjelp

Selv om opplæringsloven primært omhandler skolealder, etablerer den også retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, som kan inkludere barn i barnehage. Dette betyr at barn med selektiv mutisme kan ha rett til ekstra støtte for å møte deres spesifikke behov, selv før skolestart.

Implementering av tilrettelegging

For å implementere tilrettelegging effektivt, er det avgjørende at:

  • Barnehagen har kunnskap om selektiv mutisme og forstår hvordan det påvirker barnet.
  • Det utarbeides en individuell plan for hvordan tilretteleggingen skal foregå, i samarbeid med foreldrene og eventuelt andre fagpersoner. Det er vanlig at Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kobles på i dette arbeidet.
  • Personalet får opplæring i hvordan de best kan støtte barnet i sin daglige barnehagerutine.

Foreldrenes rolle

Foreldre spiller en nøkkelrolle i å sikre at deres barn mottar nødvendig tilrettelegging. Dette inkluderer å:

  • Være aktiv i dialogen med barnehagen om barnets behov og rettigheter.
  • Bidra med informasjon og strategier som fungerer hjemme, som kan overføres til barnehagemiljøet.
  • Følge opp og evaluere tilretteleggingen sammen med barnehagen.

Barn med selektiv mutisme fortjener en barnehagetid preget av forståelse, inkludering og tilrettelegging. Ved å benytte seg av rettighetene som er forankret i barnehageloven og opplæringsloven, kan foreldre i samarbeid med barnehagen legge til rette for en meningsfull og utviklende barnehagehverdag for barnet. Det er et felles ansvar å sikre at alle barn får den støtten de trenger for å trives og utvikle seg i barnehagen.

Similar Posts