top of page
tomt klasserom

Hva er PPT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) omtales ofte som PP-tjenesten. PP-tjenesten skal arbeide systemrettet og hjelpe skoler med å sikre at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.

 

Opplæringsloven stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). På PPT jobber ulike fagfolk, slik som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Hvem som jobber i PPT i din hjemkommne vil kunne variere litt.

Hvordan arbeider PP-tjenesten?

  • Utredning: Gjennom samtale/intervjuer, observasjon og testing får PPT et mest mulig fullstendig bilde av den elevens forutsetninger og behov. Kartleggingen foregår på skolen eller i lokalene til PPT.

  • Sakkyndig vurdering: PPT foretar en vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også råd i forhold til spesialundervisning, fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål, inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.

  • Samarbeid: Ansatte både i PPT kan veilede foreldre og komme til barnehagen eller skolen både for å gi råd og veiledning til personalet og for å følge opp det enkelte barn eller ungdom. 

 

Erfaringer fra virkeligheten

Mange av våre medlemmer erfarer dessverre at kommunens hjelpetilbud til barn og unge med selektiv mutisme er helt fraværende både i PPT og i BUP. Det finnes ingen tydelig, selvsagt vei til hjelp. Med det blir langsomt bedre. Tidlig innsats er helt avgjørende for å kunne komme tidlig til med hjelpetiltak. Det er også svært viktig med et åpent og godt samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Vår innstilling er at man selvsagt skal diagnostiseres for å få riktig hjelp. 

Foreningen for selektiv mutisme jobber aktivt for å øke kunnskapen om selektiv mutisme

bottom of page