Hva er PPT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) omtales ofte som PP-tjenesten. PP-tjenesten skal arbeide systemrettet og hjelpe skoler med å sikre at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.

Opplæringsloven stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). På PPT jobber ulike fagfolk, slik som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Hvem som jobber i PPT i din hjemkommne vil kunne variere litt.

Hvordan arbeider PP-tjenesten?

  • Utredning: Gjennom samtale/intervjuer, observasjon og testing får PPT et mest mulig fullstendig bilde av den elevens forutsetninger og behov. Kartleggingen foregår på skolen eller i lokalene til PPT.
  • Sakkyndig vurdering: PPT foretar en vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også råd i forhold til spesialundervisning, fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål, inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.
  • Samarbeid: Ansatte både i PPT kan veilede foreldre og komme til barnehagen eller skolen både for å gi råd og veiledning til personalet og for å følge opp det enkelte barn eller ungdom. 

Erfaringer fra medlemmer

Vår innstilling er at man selvsagt skal diagnostiseres for å få riktig hjelp. Mange av våre medlemmer erfarer dessverre at kommunens  hjelpetilbud til barn og unge med selektiv mutisme er helt fraværende både i PPT og BUP. Vi minner derfor om retten til fritt sykehusvalg, som betyr at du kan søke hjelp i en annen kommune og region dersom du ikke er fornøyd med tilbudet som blir gitt.

Det finnes ingen tydelig, selvsagt vei til hjelp. Med det blir langsomt bedre. Tidlig innsats er helt avgjørende for å kunne komme tidlig til med hjelpetiltak. Det er også svært viktig med et åpent og godt samarbeid mellom hjem og barnehage/ skole samtidig som familien er i prosess med PPT og BUP for utredning og behandling.

Similar Posts